ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
1. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop van zaken;
2. www.medical-shop.nl: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te 1782XK, Den Helder, Olivier van Noortstraat 23a, een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van allerlei soorten zaken;
3. Wederpartij: de koper van goederen zijnde de rechtspersoon, alsmede enig samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede de consument;
4. Consument: de koper van zaken, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
5. Aanbod: elke aanbieding van goederen;
6. Prijs: de prijs van het aangeboden goed zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
7. Herroepingtermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.medical-shop.nl, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt;
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing en zullen partijen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen;
4. Indien www.medical-shop.nl niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat gebruiker het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien ook de wederpartij naar haar algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij desalniettemin niet van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen
1. Aanbiedingen binden www.medical-shop.nl op geen enkele wijze, tenzij in het aanbod zelf schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan www.medical-shop.nl gegeven order geldt als aanbod, welk aanbod eerst na schriftelijke bevestiging geacht wordt door gebruiker te zijn aanvaard.
2. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als redelijk mogelijk. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld;
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat het voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling en van levering, de verzendkosten, de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs, het herroepingrecht en de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke productlevering;
4. Het aanbod zal tevens een herroepingtermijn van ten minste 7 werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst van de goederen door of namens de consument. Beperkingen of uitsluitingen van deze herroepingtermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld;
5. Eventuele mondelinge toezeggingen verbinden www.medical-shop.nl slechts nadat hij mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
6. www.medical-shop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt gebruiker dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling;
7. www.medical-shop.nl zal de informatie als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument ter beschikking stellen;
8. www.medical-shop.nl zal uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst, de volgende informatie aan de wederpartij verstrekken:
o het vestigingsadres van het bedrijf;
o informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

 

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
1. De wederpartij is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan gebruiker gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de wederpartij dat zij haar order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien www.medical-shop.nl de order alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 8 dagen.
2. De door www.medical-shop.nl aan de wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De wederpartij wordt geacht met de inhoud van deze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan gebruiker te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 

Artikel 5 – Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
2. www.medical-shop.nl biedt 4 betalingsmogelijkheden: betaling vooraf, Paypal, per iDEAL en op rekening. Het op rekening bestellen kan alleen na schriftelijk akkoord van www.medical-shop.nl en is uitsluitend bedoelt voor bedrijven;
3. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de wederpartij van enige door hem verschuldigde bedragen, is zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan www.medical-shop.nl verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling;
4. Indien de wederpartij korting heeft bedongen en betaling geschiedt niet, niet tijdig of niet volledig dan is www.medical-shop.nl gerechtigd de toezegging tot korting in te trekken. Alsdan is de gebruikelijke prijs verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die www.medical-shop.nl moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij;
6. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe naar het oordeel van www.medical-shop.nl aanleiding geeft, kan gebruiker nadere zekerheid van de wederpartij verlangen bij gebreke waarvan www.medical-shop.nl de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten;
7. Kosten voor internationale betaling van het factuurbedrag, zijn voor rekening van de wederpartij. Bij terug storting van het factuurbedrag door www.medical-shop.nl, in geval van teruggave van de producten door de cliënt binnen de garantie en volgens de garantievoorwaarden, zijn de kosten die www.medical-shop.nl maakt voor internationale betaling, voor rekening van de wederpartij.
8. www.medical-shop.nl behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen. Voorts heeft www.medical-shop.nl het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de consument toe, echter slechts indien www.medical-shop.nl zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de consument van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 8 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van www.medical-shop.nl bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

 

Artikel 6 – Levering
1. www.medical-shop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen;
2. Als plaats van levering geldt het adres van de wederpartij dat het laatst aan gebruiker kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen;
3. De door www.medical-shop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.  www.medical-shop.nl zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt;
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal gebruiker zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van eventuele retourzending van dat vervangend artikel zijn voor rekening van www.medical-shop.nl;
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen tijdens vervoer berust de wederpartij, tenzij anders overeengekomen;

 

Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud
1. Door www.medical-shop.nl geleverde zaken blijven zijn eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door www.medical-shop.nl geleverde zaken aan hem verschuldigd is.
2. De wederpartij heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3.www.medical-shop.nl is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de wederpartij (of derden) bevinden, maar www.medical-shop.nl in eigendom toebehoren, onder hem te nemen, zodra www.medical-shop.nl in redelijkheid mag aannemen dat de reële kans bestaat dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor www.medical-shop.nl voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt www.medical-shop.nl ook het recht de wederpartij na het onder www.medical-shop.nl nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

 

Artikel 8 – Reclames en aansprakelijkheid
1. De wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de wederpartij gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven;
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de wederpartij de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen;
3. De wederpartij, met uitzondering van de consument, is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. www.medical-shop.nl is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. www.medical-shop.nl is te allen tijde bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
2.www.medical-shop.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en stil stand schade.
3. www.medical-shop.nl is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
4. De wederpartij is gehouden www.medical-shop.nl te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen gebruiker mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de wederpartij komen.

 

Artikel 10 - Garantie
Gebruiker verleent geen enkele garantie op de geleverde zaken, behoudens de garantie die door de producent van de zaak wordt verleend, hetzij op grond van de wet hetzij op grond van overeenkomst.

Artikel 11 - Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen gebruiker en de wederpartij, is www.medical-shop.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

Artikel 12 – Persoonsgegevens
www.medical-shop.nl zal de door de consument verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 13 – Overmacht
1. In geval van overmacht bij gebruiker zullen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van www.medical-shop.nl onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor zijn risico behoort te komen;
2. Zodra zich bij www.medical-shop.nl een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel, zal hij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis stellen.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen;
4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van www.medical-shop.nl zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan;
5. www.medical-shop.nl is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de wederpartij.

 

Artikel 14 – Geschillen
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing;
2. Ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden dan wel in nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, is uitsluitend de Rechtbank ’s-Hertogenbosch bevoegd;
3. Consumenten kunnen zich tot een maand nadat www.medical-shop.nl zich schriftelijk op de bevoegdheid van de rechter genoemd in het vorige lid heeft beroepen, ervoor kiezen om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn.